News


چند سال گذشته ، علاقه به شناسایی ، تشخيص و  استفاده از مولکول های کوچک RNA به سرعت گسترش یافته است.
 این علاقه حاصل دو خط تحقیق مرتبط است. در یکي ، RNA های کوچک دو رشته ای (dsR-NA) به نام RNA های کوچک مداخله گر (siRNA ها) برای خاموش کردن بیان ژن های خاص در سطح پس از رونویسی توسط مسیری شناخته می شود که به عنوان iRNA شناخته می شود. مشخص شده است كه در مولكولهای RNA نظارتی كوچك متعددی كه از آنها به عنوان
 (microRNA (miRNA
 یاد می شود ، بیان ژن هدف را در موجودات مختلف تنظیم می كند.
.
 طول miRNA ها و siRNA ها بین 15 تا 30 نوکلئوتید است و از نظر بیولوژیکی قابل توجه هستند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این مولکول ها با هم مرتبط هستند و مسیرهای پردازشی مشترکی دارند (Zeng 2003).

معرفي کیت جداسازی mirVanaTM miRNA :

اين كيت برای تخليص RNA جهت مطالعات  siRNA و miRNA  طراحی شده است. این کیت از یک استخراج آلی و به دنبال آن بیحرکتی RNA روی فیلترهای فیبر شیشه ايي استفاده می کند تا RNA کل یا RNA غنی شده برای گونه های کوچک را از سلول ها یا نمونه های بافت خالص کند.
.
کاربردهای بالینی miRNA ها: 

درمان 

نشانگرهای زیستی بیماری های عفونی 

بهبود واکسن ها